Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Stanovy klubu

I. Programové cíle a zásady

Název sdružení je  Četnická pátrací stanice Praha – o.s. . Cílem sdružení  je udržování památky a povědomí o československém četnictvu a bezpečnostních sborech, působících na území Československé republiky v letech 1918 – 2000 samostatně i ve spolupráci s dalšími subjekty – zejména Československou obcí legionářskou, Policií České republiky a dalšími organizacemi našich bojovníků za svobodu a samostatnost, jakož i s jinými takto zaměřenými sdruženími v ČR i zahraničí, propagační, přednáškovou činnost, pořádání výstav, publikační a sběratelská činnost související s cíli sdružení, provádění ukázek výcviku a činnosti bezpečnostních sborů dotčených období, působení na širokou veřejnost a mládež ve vztahu k dějinám a vývoji bezpečnostních sbo­rů.

II. Členství ve sdružení


 1. Členství  je pouze individuální
 2. Členem  se může stát každý občan ČR starší 15 let, který souhlasí s programem HS. U osob ve věku od 15 do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
 3. Členství vzniká na základě rozhodnutí členské schůze a na základě podané přihlášky. Rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Členství lze odmítnout, jestliže jde o žadatele, který svým dosavadním životem nedává záruku, že bude plnit povinnosti vyplývající ze stanov a účelu občanského sdružení.
 4. Členství a činnost v jiných sdruženích není na překážku členství v ČPS.

III. Práva a povinnosti členů

 1. Člen  je povinen dodržovat stanovy, podílet se podle svých možností na činnosti sdružení a platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků určí výroční členská schůze. Rozhoduje se na základě nadpoloviční většiny přítomných členů.
 2. Člen  je povinen se během činnost  i mimo ni chovat tak, aby nepoškozoval dobré jméno sdružení.
IV. Organizační zásady
 1. Všichni členové jsou sdruženi v jedné organizaci, sídlem této organizace je: Praha 9, Kučerova 735/1, 198 00.
 2. Nejvyšším orgánem  je výroční členská schůze, která musí být konána 1 x v kalendářním roce. Ke konání výroční členské schůze je nutná přítomnost všech členů sdružení. Vyžadují-li to okolnosti je možno svolat i mimořádnou výroční členskou schůzi a to jednak na žádost výboru nebo na žádost nadpoloviční většiny členů.
 3. Vedení je výkonným orgánem mezi výročními členskými schůzemi. V jeho čele stojí předseda, který odpovídá za jeho činnost navenek. Jménem sdružení navenek je oprávněn jednat pouze předseda nebo člen sdružení, mající předsedovo písemné pověření.
 4. za účelem splnění vytčených cílů se konají členské schůze, které slouží ke koordinaci a organizačním záležitostem. Ke konání členské schůze není třeba přítomnosti všech členů.

Výroční členská schůze:

 • volí vedení sdružení, které se skládá z předsedy, 2 místopředsedy a pokladníka
 • schvaluje zprávu o hospodaření na základě revizní zprávy, kterou schvaluje revizor volený výroční členskou schůzí
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti HS, kterou předkládá odstupující vedení sdružení
 • rozhoduje o výši členského příspěvku
 • schvaluje usnesení výroční členské schůze. O konání výroční členské schůze musí být sepsán zápis. O výsledku hlasování nebo o schválení rozhoduje nadpoloviční většina s výjimkou případu zániku sdružení.

V. Zásady hospodaření

 1. Za hospodaření sdružení je odpovědné celé vedení. Za vedení evidence hospodaření podle zákonných předpisů je odpovědný pokladník. Pokladník je průběžně kontrolován předsedou a místopředsedy a podává všem členům průběžně informace o stavu hospodaření, příjmech a výdajích sdružení.
 2. Zdroje příjmů sdružení jsou: pravidelné každoroční členské příspěvky, sponzorské dary, dary jednotlivců a organizací.
 3. Příjmy sdružení jsou používány na úhradu bankovního účtu, dobového ošacení, výstroje a výzbroje, hrazení cestovních nákladů a dalších výdajů spojených s chodem sdružení.

VI. Zánik

 1. Organizace může zaniknout nebo se sloučit s jiným sdružením na základě rozhodnutí výroční členské schůze, jestliže tak rozhodne dvoutřetinová většina členů.
 2. V případě zániku občanského sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhodne členská schůze o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

VII. Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. sdružení začíná svou činnost vyvíjet dnem registrace provedené orgánem MV ČR
 2. Přípravný výbor na základě zápisu z ustavující výroční schůze ze dne 11. 2. 2004 se stává dnem registrace vedením sdružení.
 3. Přípravný výbor se pověřuje provedením případných změn, pokud by tyto stanovy nebyly v souladu se zákonem č. 80/1990 Sb. 4. v dalším průběhu musí být změna stanov schválena výroční členskou schůzí
úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu