Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Kodex člena ČPS

Příslušníci Četnické pátrací stanice Praha vycházejí z hrdých a bohatých tradic Československého četnictva, jakož i policie a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů. Příslušníci těchto převzali pak na sebe povinnosti a práva Československého četnictva, jelikož právě ono jest sborem nejsilnějším a po stránce právní i nejlépe zajištěným.

Povinnosti příslušníka Četnické pátrací stanice Praha

§ 1

Příslušník ČPS Praha je povinen ihned při nastoupení do služby vykonati četnickou služební přísahu, která spočívá v podpisem stvrzení tohoto kodexu, čímž se zavazuje jej dodržovat a respektovat. Zavazuje se k representování a prosazování tradic toho kterého sboru a vlastní Četnické pátrací stanice a to jak prostřednictvím svého bezvadného vystupování, tak i prostřednictvím bádání a studia jeho historie.

§ 2

Každý příslušník ČPS Praha, vstupující do tohoto sboru, jest povinen podrobit se ročnímu zkušebnímu období a to počínaje nejnižší hodností vojenskou, pokud si z jiného obdobného sboru nepřinesl hodnost jinou nejvýše však hodnost strážmistra – strážníka , krom důstojnické. I přes to zůstává četníkem na zkoušku po celé období výše určené a to se všemi právy a povinnostmi, které z toho plynou.

§ 3

V průběhu doby na zkoušku je zkoumáno všemi příslušníky ČPS Praha, zda je uchazeč způsobilý k setrvání a fungování v ČPS.

§ 4

Četník jest povinen chovati se na veřejnosti vážně , slušně a zdvořile, vystříhati se přehmatů, hrubosti, surovosti, nerozvážnosti a zbytečného obtěžování.

§ 5

Při slavnostech, větších shromážděních a zábavách, jakož i dalších zvláštních příležitostech má se především zachovati podle zvláštních nařízení, daných mu nadřízeným orgánem. V místech těchto výše uvedených událostí nemá se vměšovati do žádných místních záležitostí a má se pečlivě vystříhati každého vyzývavého chování.

§ 6

Chování četníka musí být vždy vojenské, jeho chůze klidná a tak odměřená, aby měl dost času pozorovati vše, co se děje v jeho okolí.

§ 7

Příslušníci ČPS Praha mají žárlivě střežiti dobrou pověst sboru a vzájemně na sebe dozírati, aby nectnosti a zlozvyky byly již v zárodku potlačeny.

§ 8

Příslušníku ČPS je výslovně zakázáno, aby ve službě požíval v nadměrné a hojné míře alkoholu a aby se tak přivedl do stavu opilosti. Jest povinností každého příslušníka ČPS Praha, aby se takovéhoto jednání vystříhal a neuváděl tak kolegy, jakož i celý sbor do veřejných pomluv a nezavdával příčinu tímto svým nerozvážným jednáním ke snížení pověsti a vážnosti celé ČPS Praha.

§ 9

Jest povinností každého příslušníka ČPS Praha, aby svého druha, jenž se snad proti výslovnému zákazu někde opil, odstraniti s očí obecenstva a hlásiti to služebně, aby dotčený byl vzat k odpovědnosti.

§ 10

Při vzájemném služebním styku na veřejnosti se v zásadě vyká. Vyššího představeného jest oslovovati slovem pane s uvedením příslušného hodnosti či funkce.

§ 11

Chování příslušníka ČPS Praha ve styku s vojenskými osobami, jest vojenské, nicméně podřízeností spadá pouze a jedině pod velení svého nadřízeného, tedy velitele ČPS Praha, jeho zástupce či velitelů jím určených.

Práva příslušníka Četnické pátrací stanice Praha

§ 12

Každý příslušník se po složení tohoto slibu a uplynutí zkušební doby, stává právoplatným příslušníkem ČPS Praha a musí na něj tak být i pohlíženo.

§ 13

Každý příslušník ČPS Praha ve zkušební době má právo v případech mimořádných požádat své velitelství o zkrácení zkušební doby, nejdříve však po uplynutí poloviny zkušební doby a stát se tak definitivním příslušníkem stanice.

§ 14

Každý definitivní četník má veškerá práva a povinnosti, plynoucí mu z příslušenství k ČPS Praha.

§ 15

Každý četník má právo na pravidelném raportu nebo shromáždění vyjádřit svůj názor bez toho, aby musel mít obavu z jakékoliv persekuce či následků, pokud svým názorem úmyslně neublíží, nesníží čest či vážnost či neurazí jiného.

§ 16

Každý příslušník ČPS Praha má právo, aby jeho námitky a podněty, přednesené při raportu, přehlídce či shromáždění, byly vzaty v úvahu a byly řádně přezkoumány celou veřejností stanice.

§ 17

Každý definitivní četník má právo informovati veřejné sdělovací prostředky vhodným způsobem a poskytnout jim pravdivé, nezkreslené a skutečné informace o stanici, jakož i o jejím fungování. Výjimkou jsou pouze taková veřejná vystoupení ČPS, kdy je toto právo vyhrazenou pouze veliteli ČPS, tiskovému mluvčímu ČPS nebo osobě jimi určené a to bezvýhradně. Toto vyhrazení bude vždy uvedeno ve vědomost včas, nejpozději na počátku vlastní akce či vystoupení. Závěrečná ustanovení

§ 18

Každý příslušník ČPS Praha, a to bez výjimky, jest povinen respektovat tento kodex a sám si je vědom následků, které mohou nastati v případě jeho nerespektování a současně svým podpisem stvrzuje následující:

Já, příslušník Četnické pátrací stanice Praha slibuji, že budu vždy vystupovati tak, aby mé chování a vystupování na veřejnosti budilo dobrý dojem a dělalo dobré jméno Četnické pátrací stanici Praha. Slibuji, že budu plně respektovat tento kodex a vynasnažím se co nejvíce prosazovat tradice toho kterého ozbrojeného bezpečnostního sboru, jehož jsem v rámci ČPS Praha příslušníkem. Tradice tyto budu se snažiti co nejvíce oživiti, šířiti mezi lidem a nikdy na ně nezapomenu.

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu